Запиши курсЗапиши курс

Общи условия

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Курсист” е всяко физическо лице, което се обучава в "Уебрика" ООД.

„Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на регистрационен формуляр и плащане на такса от страна на курсиста.

„Учебен час“ е равен на един астрономически час.2. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между "Уебрика" ООД и потребителите на услугите, предоствяни от "Уебрика" ООД.3. Начало на курс

Всеки курс започва не по - рано от обявената дата.

За стартирането на курс е необходима група от не по - малко от 8 човека.

"Уебрика" ООД запазва правото си да променя датата на стартиране на курс, в зависимост от броя на записаните курсисти.4. Записване за курс, организиран от "Уебрика" ООД

Записването за курс става чрез попълване на регистрационен формуляр и заплащане на таксата за обучение за съответния курс.

Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса.5. Такси и начин на плащане

Таксите на обучение за всеки курс са обявени в сайта на "Уебрика" ООД.

Таксата за обучение се заплаща по банков път, като може да бъде заплатена наведнъж или на две вноски като първата е в предварително договорен размер (капаро).

В случай, че курсистът е избрал да заплаща обучението си на вноски, втората вноска трябва да се заплати в началото на курса, в противен случай ще отпадне възможността му да посещава занятията.

При попълване на регистрационните документи, ако курсистът/родителят желае да бъде издадена фактура за стойността на обучението, посочва данните, които са необходими. Веднъж посочени тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същия курс.

"Уебрика" ООД си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение за следващи курсове.6. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период от обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след като са минали повече от 3 учебни часа от началото на курса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, "Уебрика" ООД не възстановява заплатената такса. Прехвърляне на част от таксата и възстановяване на такса за курс могат да бъдат поискани в рамките на първите 6 часа след датата на начало на курса. След изтичането на този срок няма да бъдат приемани и разглеждани молби за прехвърляне или възстановяване на такса.

Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства (здравословни причини), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса, заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10 % от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.

Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, "Уебрика" ООД не връща част от таксата на курсиста.7. Прекратяване на обучението от страна на "Уебрика" ООД

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на "Уебрика" ООД в следните случаи:

- "Уебрика" ООД има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

- "Уебрика" ООД има правото да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.

При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.

"Уебрика" ООД си запазва правото да стартира курс с по-късна дата, в случай че не се съберат достатъчно курсисти. Такса за обучение се връща в пълен размер само при отмяна на курс.8. График на занятията

"Уебрика" ООД си запазва правото да прави промени в графика и местопровеждането на учебните занятия.9. Сертификати

Сертификат за успешно завършване на съответния курс получава всеки курсист, който отговаря на следните условия:

- Завършен финален проект.

- Броят присъствия трябва да е над 80% включително.

Всички курсисти, преминали един курс на обучение в "Уебрика" ООД , могат да запишат друг курс по избор, като ползват отстъпка 10% от цената на курса.10. Конфиденциалност и защита на личните данни

"Уебрика" ООД има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.11. Предложения, жалби и молби

Могат да бъдат подадени предложения, жалби и молби на academy@webrika.bg. Подадените предложения, жалби и молби се разглеждат и решават от "Уебрика" ООД, не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01 Май 2015 г. Общите условия могат да бъдат променяни като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването им в уебстраницата на "Уебрика" ООД. (www.webrika.bg или www.academy.webrika.bg).